Sme tu pre Vašu bezbečnosť a ochranu

Vypracovanie projektov protipožiarnej bezpečnosti stavieb, Analýza nebezpečenstva vzniku požiarov, audity zo zabezpečenia protipožiarnej bezpečnosti, projektová dokumentácie jednoduchých stavieb, zabezpečenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, rôzne zložité systémové riešenia pre zabezpečenia protipožiarnej bezpečnosti, požiarne uzávery, hasiace prístroje, hydranty.

SLUŽBY

 

Technik a špecialista PO Úlohou Špecialistu PO je vypracovávať projekty bezpečnosti stavieb tak, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri realizácii stavieb a pri ich užívaní riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydáva ministerstvo. 

 

Požiarne uzávery, dvere, klapky Hasiace prístroje, hydranty

 

 

Predaj požiarno bezpečnostných tabuliek a piktogramov