Sme tu pre Vašu bezbečnosť a ochranu

Vypracovanie projektov bezpečnosti stavieb, projektovej dokumentácie stavieb, zabezpečenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, vykonávanie kontrolnej činnosti BOZP, vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov, hasiace prístroje, hydranty, požiarno-bezpečnostné tabuľky, piktogramy a oveľa viac.

SLUŽBY

 

Technik a špecialista PO Úlohou Špecialistu PO je vypracovávať projekty bezpečnosti stavieb tak, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri realizácii stavieb a pri ich užívaní riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydáva ministerstvo. 

 

Bezpečnosť práce Technik BOZP zabezpečuje plnenia úloh fyzickej aj právnickej osoby, vyplývajúcich zo zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „BOZP“), najmä z §-u 6.

Rozsah plnenia úloh:

 

Požiarna ochrana

Požiarna ochrana Zabezpečuje plnenia úloh fyzickej aj právnickej osoby, vyplývajúce zo zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MVSR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, najmä z §-u 9 ods.2 zákona NRSR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.


Rozsah plnenia úloh:

 

 

Požiarne uzávery, dvere, klapky Hasiace prístroje, hydranty

 

 

Predaj požiarno bezpečnostných tabuliek a piktogramov